برچسبآفتاب اندیمشک،اصولگرایی،تندروها،جمنا

چرا تندروها از ویترین جریان اصولگرایی نمی روند؟!/” در وضعیت بچرخ تا بچرخیم، حلوا خیرات نمی کنند” !!!

آفتاب اندیمشک_به فاصله یک هفته، اصولگرایان دو جمعه دردسرساز را پشت سر گذاشتند. در اولی حسین الله کرم بنری را به نماز جمعه برد و خواست با استفاده از عبارت “آتش به اختیار” به حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال اعتراض کند و در دومی، اعتراض عده ای به رییس جمهور، معان اول دولت و البته نائب رییس مجلس، مساله ساز شد و باعث شد اصولگرایان از این افراد اعلام برائت کنند.  با این حال، هنوز هم بخش بزرگی از ویترین اصولگرایی، دست کم در ذهن طبقه متوسط با اندیشه ها و رفتارهای اینچنینی پر شده و سوال اینجاست ک چرا اصولگرایان نمی توانند این افراد را از خود دور کنند و ادامه مطلب