برچسبآفتاب اندیمشک،بخش الوار گرمسیری،آتش سوزی ،بلوط

مدیریت الله بختکی بحران/ سو مدیریت در بحران آتش سوزی الوار

این مساله آنجا اسباب نگرانی بیشتر می شود که ضعف ها و اشکالات مرتبط با حادثه آتش سوزی اخیر جنگل های بخش الوار، عینا می تواند در حجم قابل توجهی از حوادث احتمالی دیگر مستتر باشد و بمحض بروز این حوادث، شاهد ایجاد بحران های مشابه باشیم. البته عامل نگران کننده تر آنجاست ک گویی فرماندار محترم به مدیریت بحران پیش از وقوع آن اعتقادی ندارند و تنها در پی مدیریت پسابحران اند[ آن هم از نوع الله بختکیش[ است. ادامه مطلب