برچسبآفتاب اندیمشک،سکس،جامعه،فرهنگی

الهه سکس بانوی اول ایرانیان

آفتاب اندیمشک_این آشوب و فوران میل جنسی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟! این حرص و ولع فزاینده به سکس از کجا ناشی می شود؟! چرا عطش آنها هیچگاه فرونمی نشیند؟! آنها برای چیزی تلاش می کنند که هیچگاه حاصل نمی شود! به استناد گوگل، #الکسیس_تکزاس بانوی اول ایرانیان است، کسی که از اساطیر پیشی گرفته و دست کم در ایران به عنوان #الههء_سکس پرستش می شود. کلمهء ” #سکس ” هم در رتبه های بعدی جستجوی فارسی زبانان قرار گرفته. حشریتِ آنان چنان غلظتی گرفته که “معیشت”،”سیاست” و “امنیت”شان را در خود فروبرده! ادامه مطلب