برچسبآفتاب اندیمشک،صدیقه میری،شهردار گتوند

انتخاب اولین شهردار زن توسط شورای شهر گتوند

آفتاب اندیمشک_در حالی که این روزها استفاده از ظرفیت زنان به عنوان نیمی از جامعه در مدیریت شهری و به عنوان یکی از شاخصهای سنجش توسعه پایدار مطرح و به یک مطالبه عمومی مبدل شده است، شورای شهر گتوند در انتخابی جالب یک زن را به عنوان شهردار این شهر برگزید تا با انتخاب اولین شهردار زن در تاریخ استان خوزستان، ضمن توجه به شاخصهای توسعه پایدار و قابلیت زنان،نام خود را به عنوان اولین شورای انتخابگر شهردار زن در تاریخ خوزستان ثبت نماید. ادامه مطلب