برچسباندیمشک،اصلاح طلبان،رامین هادی پور

آسيب شناسى عملكرد اصلاح طلبان درانتخابات انديمشک

اصلاح طلبان اندیمشک بجای ارزیابی و واكاوى عدم موفقیت خود در ۵ دوره گذشته انتخابات مجلس، با تقلیل گرایی عملكرد گذشته خود، عدم همگرایی و يكپارچگى منتقدين وضعيت موجود را عامل شکست هاى پى درپى دانسته و راه پیروزی را  اتحاد با گروه های غيراصلاح طلب میدانند. یکی از مهمترین دلایل عدم موفقیت اين گروه، در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نداشتن هویت مستقل و سازوكار مشخص است‌، چرا که گروه ها طی یک فرایند غِیریت سازی به خود هویت داده و مرزهای خود را با رقیبان مشخص می سازند و به واسطه اين موضوع بسیاری از قابليت ها و ویژگی های آنها آشکار می گردد. ادامه مطلب