برچسبحسین هادی پور،خشونت،قهوه خانه اهواز،عصبانیت،آتش سوزی

خشونت، شروع راه بی قانونی و آشوب

در چند روز اخیر نتیجه یک نظرسنجی تیتر اصلی بسیاری  از رسانه ها شد و آن این بود که ایرانیان عصبانی ترین مردم دنیا هستند. گالوپ، در گزارش سالانه ۲۰۱۷ خود، طی یک پژوهش که براساس مطالعه وضعیت ۱۴۲ کشور انجام شد، مردم ایران را به عنوان عصبانی ترین مردم جهان معرفی کرده است. در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد و عراق با ۴۹ درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شده اند. ادامه مطلب