برچسبروحانی،رئیس جمهور،سردار سلیمانی

دو پاراگراف/تحلیلی بر صحبت های رئیس جمهور و نامه ژنرال سلیمانی

با انتشار پیام تشکر ژنرال،انتظار ما در مورد تغییر مواضع اعتدالی روحانی و چرخش به سمت اصولگرایان افراطی به وقوع پیوست،پرزیدنت در ادامه سیاست های نا متعارف و غیر قابل پیش بینی اش به سمت اصولگرایان غش کرده است،در واقع با انجام این کار تضمین بقای خود در سیستم پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش را کرد،کاری که خاتمی و حتی احمدی نژاد از انجام آن امتناع ورزیدند و پس از آن تبدیل به مهره های سوخته شدند،این تغییر موضع را از خیلی وقت پیش،پیش بینی کرده بودم،فقط حدس زمان دقیق بوقوع پیوستنش کمی سخت بود….. ادامه مطلب